grudzień 28, 2018

teatrzyk kamishibai

Hits: 259

Autorka: Anna Lelko

Szkoła Podstawowa we Włodzicach Wielkich

Temat:
Losy świata leżą w naszych rękach.
Klasa(y):
V-VIII
Przedmiot:
Koło geograficzne
Czas trwania:
45 minut

 

Cele
Uczniowie/uczennice:

Cele ogólne:

 • dowiedzą się kiedy mówimy o edukacji globalnej
 • dowiedzą się jakie zależności muszą zachodzić pomiędzy globalnym południem, a globalną północą
 • poznają definicję edukacji globalnej

Cele operacyjne:

 • będą potrafili wskazać globalną północ i globalne południe na mapie świata
 • wskazać kraje pochodzenia wybranych produktów spożywczych
 • wskazać kraje pochodzenia bawełny
 • wskazać kraje gdzie wydobywa się minerały niezbędne do produkcji smartfonów
 • określić położenie geograficzne wybranych wcześniej państw
 • określić trasę jaką muszą pokonać poszczególne produkty od miejsca wydobycia /wyhodowania do miejsca konsumpcji
Metody:
 • praca w grupach
 • praca indywidualna
 • pogadanka
Materiały/Pomoce dydaktyczne:
 • teatr Kamishibai „ W naszych rękach”
 • Globalnie- lokalnie- aktywnie, Edukacja Globalna w Bibliotece, publikacja
 • Nasza jedyna planeta- Ziemia, publikacja
 • „Krwawe minerały”, artykuł

Materiały:

 • Wycięte zarysy kontynentów
 • Brystol, pisaki
 • Wymienione wyżej materiały źródłowe
Przebieg zajęć:
Nauczyciel rozpoczyna zajęcia od przedstawienie teatru kamishibai „ W naszych rękach”, uczniowie dyskutują od kogo i od czego zależne są losy świata, na kim spoczywa odpowiedzialność za wszystko co dzieje się na świecie, dochodzą do wniosku, że losy świata leżą w naszych rękach.

Nauczyciel definiuje pojęcie edukacji globalnej, opowiada o globalnych współzależnościach. Tworzą na brystolu mapę świata, przyklejając poszczególne kontynenty, wyznaczają równik.

Uczniowie pracują w grupach według określonego klucza:

 • Moje śniadanie- produkty spożywcze,
 • Moje dżinsy- bawełna i produkcja dżinsów,
 • Mój smartfon- wydobycie minerałów do jego produkcji.

Określają miejsca / kraje wydobycia poszczególnych minerałów, bawełny oraz miejsca pochodzenia poszczególnych produktów spożywczych (na podstawie teksów źródłowych), nanoszą je na mapę świata. Określają konsumentów poszczególnych produktów.

Podsumowanie:
Dokonują analizy powstałej mapy. Określają samodzielnie współzależności globalne.

(ewentualne) załączniki/linki/miejsca czerpania wiedzy i inspiracji:
 1. Krwawe minerały, https://www.ekonsument.pl/a66700_krwawe_mineraly.html
 2. „ W naszych rękach”, pomoc edukacyjna stworzona w ramach projektu Globalnie- odpowiedzialnie- skutecznie, 2018 r.
 3. Globalnie- lokalnie- aktywnie, Edukacja Globalna w Bibliotece, publikacja Fundacji chrześcijańskiej Znak, Kraków 2014 r.
 4. Nasza jedyna planeta- Ziemia, publikacja Fundacji chrześcijańskiej Znak, Kraków 2014 r.


 

Autorka: Katarzyna Anikiej

Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku

Temat:
„Być człowiekiem to właśnie być odpowiedzialnym.”
Klasa(y):
III G
Przedmiot:
Godzina wychowawcza
Czas trwania:
45 min

 

Cele
Uczniowie/uczennice:

 • dowiedzą się:

– jakie są rodzaje odpowiedzialności

– czym jest teatrzyk Kamishibai

 • będą potrafili:

– zdefiniować termin – odpowiedzialność ( w różnych kontekstach)

– określić skutki braku odpowiedzialności

– przedstawić własne refleksje na temat naszego wpływu na życie innych ludzi oraz konsekwencji naszych wyborów

– współpracować w grupie

– prezentować wyniki swojej pracy

– odnaleźć informacje dotyczące edukacji globalnej

Metody i formy pracy:

 • burza mózgów
 • dyskusja
 • elementy pogadanki
 • mapa mentalna
 • praca w parach, praca w grupach
Materiały/Pomoce dydaktyczne:

 • teatrzyk Kamishibai „W naszych rękach”
 • arkusze papieru, mazaki
 • prezentacja multimedialna
Przebieg zajęć:
I Czynności wstępne:

 1. Sprawdzenie obecności.
 2. Temat lekcji – wyjaśnienie (cytat – autor Antoine de Saint-Exupery)
 3. Przedstawienie celów lekcji.

II Realizacja tematu:

 1. Co to jest odpowiedzialność – burza mózgów.
 1. Nauczyciel zapisuje na tablicy propozycje uczniów, uczniowie szukają odpowiedzi na pytanie, czym się charakteryzuje człowiek odpowiedzialny.
 1. Definicja – odpowiedzialność – praca w parach
 1. Uczniowie w parach tworzą krótką definicję odpowiedzialności i prezentują swoje propozycje koleżankom i kolegom.
 1. Rodzaje odpowiedzialności – pogadanka nauczyciela
 1. Nauczyciel wspólnie z uczniami przedstawia rodzaje odpowiedzialności (konstytucyjna, parlamentarna, prawna, cywilna, służbowa i moralna) – podsumowaniem jest slajd z definicją odpowiedzialności i jej rodzajami.
 2. Nauczyciel zwraca uwagę na to, który rodzaj odpowiedzialności jest na dzisiejszej lekcji kluczowy.
 1. Prezentacja teatrzyku Kamishibai „W naszych rękach”
 1. Nauczyciel krótko informuje uczniów o tym, czym jest ten rodzaj teatru, pochodzenie i historia (slajd)
 2. Nauczyciel prezentuje historię „W naszych rękach”
 1. Co jest w naszych rękach?
 1. Dyskusja z uczniami na temat samej formy teatrzyku oraz przedstawionej historii; uczniowie wyrażają własne opinie, refleksje a przede wszystkim odpowiadają, jak rozumieją pytanie zawarte na końcu historii
 2. Nauczyciel (we współpracy z uczniami, jeśli będą potrafili) zwraca uwagę na powiązanie historii z teatrzyku z edukacją globalną
 3. Co jest w naszych rękach? – mapa mentalna

Uczniowie w grupach przygotowują mapę mentalną (za pomocą rysunków, symboli)

 1. Prezentacja map mentalnych.
 1. Aspekty edukacji globalnej
 1. Nauczyciel przedstawia uczniom dostępne w internecie źródła dotyczące różnych aspektów edukacji globalnej

III Czynności końcowe:

 1. Podsumowanie tematu.
 2. Krótka ewaluacja
Podsumowanie:
 • Temat został zrealizowany na godzinie wychowawczej dziś – 14. 11. 2018r.
 • Pierwsza część tematu przebiegła bardzo szybko
 • Mapy mentalne uczniowie wykonali bardzo ciekawe, świadczą o tym, że historia z teatrzyku rzeczywiście skłoniła ich do refleksji
 • Na prezentację było już niewiele czasu. Przyznam, że dwie mapy omówimy dopiero za tydzień
 • Uczniowie są naprawdę zainteresowani edukacją globalną
(ewentualne) załączniki/linki/miejsca czerpania wiedzy i inspiracji: