grudzień 28, 2018

narzędzia TIK

Hits: 449

Autorka: Barbara Podgórska

 

Temat:
Co z tym klimatem?
Klasa(y):
VII – VIII SP
Przedmiot:
Geografia, fizyka, chemia, informatyka
Czas trwania:
45 minut
Cele
Uczniowie/uczennice:

Poznają, jakie są założenia umów międzynarodowych, związanych z tematem ochrony klimatu i dostrzegają konieczność podejmowania działań międzynarodowych.

Wyjaśniają zagrożenia wynikające ze zmian klimatu w skali świata i lokalnej społeczności.

Poznają, które kraje najbardziej przyczyniają się do wzrostu stężenia CO2 i innych gazów cieplarnianych.

Rozumieją konieczność podejmowania konkretnych działań w najbliższym otoczeniu.

Ćwiczą umiejętność odczytywania danych statystycznych.

Ćwiczą zapamiętywanie położenia różnych państw na świecie.

Poznają nowe metody pracy z wykorzystaniem smartfona na lekcji.

Metody:
Burza mózgów

Praca samodzielna z tekstem źródłowym

Praca grupowa z danymi statystycznymi

Korzystanie ze smartfona (QR Code)

Dyskusja klasowa

Materiały:
QR kod dla uczniów na tablicy multimedialnej lub kartce, dotyczące Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro i Konferencji w Kioto

Dane statystyczne: emisja CO2 w wybranych państwach Północy i Południa (Załącznik 1)

Polityczna mapa świata w zależności od emisji CO2

Polityczna mapa świata według HDI

Państwa świata w zależności od emisji CO2Państwa świata według HDI

Przebieg zajęć:
Wprowadzenie (około 12 min)

 1. Zapytaj uczniów, co decyduje o tym, że są dobre warunki do życia dla ludzi. Zapiszcie to na arkuszu wiszącym na ścianie.
 2. Na tablicy multimedialnej wyświetlona mapa świata według wskaźnika rozwoju społecznego, przeanalizowanie położenia państw o najwyższym i najniższym wskaźniku.
 3. Dokonanie rozróżnienia krajów jako Globalnej Północy i Globalnego Południa. Czy atmosfera wokół Ziemi też jest podzielona na północną i południową?
 4. Burza mózgów, jakie są źródła emisji CO2 do atmosfery (przemysł, spaliny samochodowe, energetyka, ogrzewanie domów indywidualnych i komunalnych).

Rozwinięcie (około 25 minut)

 1. Podział klasy na grupy, każda z grup otrzymuje dane statystyczne dotyczące emisji dwutlenku węgla (Załącznik 1).

I. grupa wypisuje państwa, które mają małą emisję CO2 lub ją zmniejszyły (dane w milionach ton i jak kształtowały się te wartości na przestrzeni ostatnich 14 lat)

II. grupa wypisuje państwa, które mają dużą i największą emisję CO2 (również dane w tonach)

 1. Dlaczego na całym świecie powinniśmy dbać o zmniejszenie zawartości CO2 w atmosferze? Jakie są zagrożenia wynikające ze zmian klimatu dla świata?

Obejrzenie krótkiego filmiku o topnieniu pokrywy lodowej (Załącznik 3) oraz przedstawienie uczniom informacji o zagrożeniu wyginięciem niedźwiedzi polarnych (Załącznik 2).

 1. Co robią rządy państw, aby monitorować kwestię emisji CO2 do atmosfery?

Każde dziecko skanuje kod, pod którym zapisane są informacje źródłowe dotyczące porozumień międzynarodowych w Rio de Janeiro i w Kioto.

Uczniowie mają za zadanie wypisać, ile i które państwa przystąpiły do protokołów, jakie ustalenia zostały podjęte.

 1. Na kolejnej lekcji można policzyć emisję CO2 każdego ucznia.

http://ziemianarozdrozu.pl/kalkulator

Podsumowanie: (około 8 minut)
 1. Burza mózgów, co my sami możemy zrobić, aby ograniczyć ilość CO2 w atmosferze? (zapisywanie pomysłów na arkuszu, aby można go było wywiesić na gazetce ściennej).
(ewentualne) załączniki/linki/miejsca czerpania wiedzy i inspiracji
http://static.scholaris.pl/49/20131031_527234e59ead6/Lekcja%20z%20Klimatem.pdf

https://pl.wikipedia.org/wiki/Szczyt_Ziemi_1992

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ramowa_konwencja_Narod%C3%B3w_Zjednoczonych_w_sprawie_zmian_klimatu

https://pl.wikipedia.org/wiki/Protok%C3%B3%C5%82_z_Kioto

Najwięksi emitenci CO2 – niechlubny ranking

https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_pa%C5%84stw_wed%C5%82ug_rocznej_emisji_dwutlenku_w%C4%99gla

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kraje_rozwini%C4%99te#/media/File:2014_UN_Human_Development_Report_Quartiles.svg

Załącznik 2 http://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/niedzwiedz-polarny-gatunek-narazony-228

https://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/niedzwiedzie-polarne-moga-wyginac-wczesniej-niz-sie-spodziewano

Załącznik 3 https://www.youtube.com/watch?v=ZP-wCDPk7Ko

 

załączniki : Kody QR

Konwencja ONZ w sprawie zmian klimatu

Protokół z Kioto

Szczyt ZiemiAutorka: Olga Ciekot

 

Temat:

Czy jestem świadomym konsumentem ?

Klasa(y):

VII – VIII szkoły podstawowej

Przedmioty:

biologia, geografia, zajęcia z wychowawcą

Czas trwania:

45 minut

 

Cele

Uczniowie/uczennice:

– znają definicję pojęcia konsument

– wiedzą czym powinien kierować się świadomy konsument planując swoje zakupy

– potrafią wskazać powiązania między pozyskaniem surowców, ich transportem, produkcją artykułów, dystrybucją i utylizacją powstałych odpadów

– wskazują pozytywne i negatywne skutki naszych konsumenckich decyzji uwzględniając ich wpływ na środowisko naturalne i jakość życia ludzi w różnych rejonach świata

– podają przykłady współzależności między krajami globalnego Południa i globalnej Północy

w kwestii pozyskiwania i dystrybucji żywności

– wiedzą czym jest globalne ocieplenie, jakie są jego przyczyny i skutki / zmiany klimatu /

– wskazują sposoby zredukowania negatywnego efektu ” kilometra żywnościowego”

– wiedzą czym jest zrównoważony rozwój

– doskonalą swoje umiejętności logicznego rozumowania, wnioskowania, myślenia przyczynowo – skutkowego

Metody:

Prezentacja, praca w grupach, burza mózgów, dyskusja, praca z Internetem

Materiały:

Narzędzia interaktywne TIK: Kalkulator mil kulinarnych / Food Miles Calculator Results /, Interaktywna mapa świata, Timery; laptopy, Internet, opakowania wybranych artykułów spożywczych, flipchart , markery

Przebieg zajęć:

I. Wprowadzenie /3 minuty /

Nauczyciel podaje temat lekcji i formułuje główne pytania, na które uczniowie będą poszukiwać odpowiedzi :

1. Czym powinien kierować się każdy z nas planując swoje zakupy? / skupiamy się na zakupach spożywczych /.

2. Jaki wpływ na stan środowiska naturalnego i jakość życia ludzi globalnego Południa i globalnej Północy wywierają nasze konsumenckie wybory?

II. Rozwinięcie /35 minut/

1. Nauczyciel prosi uczniów o wskazanie głównych zasad, jakimi kierują się przy planowaniu

i dokonywaniu zakupów artykułów spożywczych.

Wybrany uczeń zapisuje je na tablicy.

2. Uczniowie w 4-5 osobowych grupach / dobór na zasadzie losowania ich numerów z dziennika / dyskutują nad podanymi zasadami i dzielą je na dwie grupy: te które uważają za słuszne i te, które są wg nich niewłaściwe. Następnie grupy prezentują swoje stanowiska i argumentują je.

3. Uczniowie na polecenie nauczyciela przynoszą do szkoły opakowania po różnych artykułach. Zwracają uwagę na informacje na nich umieszczone / czytanie tzw. etykiety /: nazwa produktu, lista występujących składników, wartość odżywcza, termin przydatności do spożycia, partia produkcyjna, warunki przechowywania, masa netto oraz dane o producencie.

4. Następnie nauczyciel skupia uwagę uczniów na informacji dotyczącej kraju pochodzenia.

Uczniowie dowiadują się z jakich części świata docierają do nich wybrane produkty, w tym owoce

i warzywa. Lokalizując te miejsca korzystają z Interaktywnej mapy świata, a następnie zaznaczają je na mapie papierowej. Uświadamiają sobie, jak długą drogę pokonały te produkty.

5. Nauczyciel systematyzuje wiedzę uczniów dotyczącą kwestii globalizacji i zasad zrównoważonego rozwoju.

6. Nauczyciel zapoznaje uczniów z programem interaktywnym: Kalkulator mil kulinarnych. Uczniowie dowiadują się, że skutki tzw. “kilometrów żywnościowych” mierzy się ilością zanieczyszczeń / tzw. ślad węglowy / powodowanych przez transport.

Pracując z tym programem, uczniowie w grupach śledzą drogę wybranego produktu

od producenta do konsumenta / linia na mapie Google /. Dowiadują się ile dwutlenku węgla lub węgla pierwiastkowego wytwarzanych jest podczas transportu tego produktu do miejsca docelowego. Porównują różne środki transportu: samolot, samochód, statek.

7. Uczniowie podają przykłady negatywnego wpływu nieodpowiedzialnej konsumpcji na środowisko naturalne i jakość życia ludzi w różnych rejonach świata. Potrafią wskazać jego żródła: pozyskiwanie surowca, transport, przetwarzanie, dystrybucja, utylizacja odpadów / opakowania i resztki żywności /. Zwracają uwagę na powiązania między krajami globalnej Północy i globalnego Południa.

8. Uczniowie na polecenie nauczyciela, pracując w grupach, zastanawiają się nad sposobami zredukowania efektu ” kilometra żywnościowego”. Swoje propozycje zapisują na arkuszach flipchart.

Do kontrolowania czasu pracy grup wykorzystujemy narzędzie TIK: Odliczanie czasu – Timery.

Następnie każda grupa prezentuje wyniki swojej pracy.

Podsumowanie /7 minut/

Uczniowie wspólnie redagują Poradnik Odpowiedzialnego Konsumenta.

Wybrany uczeń zapisuje hasła na tablicy.

Nauczyciel przydziela pracę domową – poleca uczniom wyszukanie informacje na temat certyfikatu Fair Trade.

(ewentualne) załączniki/linki/miejsca czerpania wiedzy i inspiracji

Materiały dydaktyczne Fundacji Kultury Chrześcijańskiej ZNAK – ” Globalnie-lokalnie-aktywnie. Edukacja Globalna w Bibliotece” – Rozdział: Odpowiedzialna konsumpcja

www.GLOB.ORG.PL – Narzędziownik Edukacji Globalnej / Kalkulator mil kulinarnych, Internetowa mapa świata, Timery /

Materiały dydaktyczne Państwowej Inspekcji Sanitarnej i PFPŻ dotyczące programu – Trzymaj Formę / “Etykieta źródłem informacji”/

Materiały dydaktyczne Klubu Gaja – “Chroń klimat – co Ty możesz zrobić ?”

  

Autorka: Marzena Kordowska

Szkoła: Szkoła Podstawowa Nr 397 im. Bohaterów Olszynki Grochowskiej w Warszawie

 

Temat:
Kropla wody, a wewnątrz wszystko – cały świat …
Klasa(y):
VII – VIII szkoły podstawowej
Przedmiot:
Biologia
Czas trwania:
45 min

 

 

cele
Uczniowie/uczennice:

 • dowiedzą się…

– jakie jest znaczenie biologiczne wody

– jakie są zasoby wody w Polsce i na świecie

– jak niedobór wody wpływa na warunki życia ludzi,

– jakie są zanieczyszczenia wód słonych i słodkich

– jak można poprawić stan czystości wód i zwiększyć ich dostępność dla ludzi na całym świecie

 • będą potrafili…

– krytycznie ocenić swoje postępowanie

– zaproponują sposoby oszczędzania wody w warunkach domowych

Metody:
Burza mózgów, metaplan, dyskusja, praca w grupach
Materiały/Pomoce dydaktyczne:
Prezentacja multimedialna, mazaki, papier, telefony (do odszyfrowania zadań zakodowanych w postaci kodów QR), mapa polityczna świata
Przebieg zajęć:
Wstęp – podanie celów lekcji oraz określenie biologicznego znaczenia wody dla człowieka (5 min).

Uczniowie pracują metodą burzy mózgów i zapisują jakie jest znaczenie wody w życiu człowieka, a następnie analizują slajdy prezentacji uzupełniające i systematyzujące ich wiedzę.

Rozwinięcie

Metaplan (20 min)

Podział uczniów na 4 zespoły, a następnie każdy zespół odszukuje w klasie kody QR z zadaniami do wykonania dla grup. Na podstawie dyskusji uczniowie tworzą plakaty będące graficznym skrótem ich dyskusji.

Tematy do pracy w grupach:

1. Zasoby wody na świecie – zasoby wody a potrzeby człowieka. Analiza mapy świata – tereny dotknięte niedoborem wody.

2. Jak niedobór wody odbija się na ludziach? 

3. Źródła zanieczyszczenia wód słonych.

4. Źródła zanieczyszczenia wód słodkich.

Każda grupa przedstawia efekt swojej pracy. Podsumowaniem i uzupełnieniem pracy każdej grupy jest pokaz wybranych slajdów w prezentacji multimedialnej.

Burza mózgów (15min.) – co możemy zrobić, żeby poprawić stan wód, a następnie uzupełnienie wiadomości poprzez pokaz slajdów.

Podsumowanie:
Staraj się oszczędzać wodę na różne sposoby. Nie martw się, jeśli oszczędność będzie minimalna – liczy się każda kropla.