wrzesień 25, 2018

pomysły wykorzystania myślenia wizualnego

Hits: 393

Propozycje zajęć z wykorzystaniem narzędzi wizualnych pomocnych w realizowaniu tematów z zakresu edukacji globalnej – wykorzystanie myślenia wizualnego

Joanna Rzońca

Temat przewodni: plastik


Poziom wiekowy

1-3 klasa szkoły podstawowej

Podróże twojej butelki” – plakat nawiązujący do stylistyki komiksu

 

 

 • Nauczyciel rozpoczyna zajęcia pokazując dzieciom plastikową butelkę PET i pyta dzieci jak często spotykają się z tym przedmiotem i proponuje im, by spróbowali policzyć ile podobnych butelek mieli w rękach w swoim życiu. Kilka odpowiedzi może zapisać na tablicy. Następnie znów pokazuje butelkę i pyta dzieci jak myślą – w ilu różnych miejscach ta butelka już była i gdzie znajdzie się w przyszłości. Nauczyciel moderuje odpowiedzi klasy: jeśli ograniczają się one do propozycji „sklep”, „lodówka”, „kosz na śmieci”, naprowadza dzieci na szerszy kontekst geograficzny wszechobecności plastikowych butelek.

 • Teraz nauczyciel pokazuje klasie plakat „Podróże twojej butelki” i wspólnie z dziećmi komentuje przedstawioną w nich narrację zwracając uwagę na wszystkie etapy „życia” butelki.

 • Jeśli jest taka możliwość nauczyciel może pokazać dzieciom filmik ukazujący wielkie wysypiska śmieci w różnych częściach świata – by unaocznić skalę problemu.

 • Nauczyciel przedstawia dzieciom podstawowe elementy myślenia wizualnego: ramki, sylwetki ludzi, ikonki i daje czas na poćwiczenie rysunków.

 • Zadaniem dzieci jest teraz wymyślić i narysować (za pomocą metody myślenia wizualnego) inną historię opowiadającą o tym jak można z pożytkiem wykorzystać plastikowe butelki, by nie trafiały one na wysypiska oraz do mórz i oceanów.

 • Finałem zajęć jest wystawa prac dzieci w sali lekcyjnej lub na korytarzu szkolnym.


 

Poziom wiekowy

4-6 klasa szkoły podstawowej

Kilka rzeczy, których nie wiesz o plastiku” – Infografika

 

kilka rzeczy których nie wiesz o plastiku

 • Zajęcia nauczyciel rozpoczyna od pytania „Z jakich surowców produkowany jest plastik?”. Zapisuje odpowiedzi uczniów. W zależności od propozycji kieruje wypowiedziami uczniów naprowadzając ich na informację, że jednym z ważnych dla produkcji różnych rodzajów plastiku surowców jest ropa naftowa i substancje ropopochodne.

 • Teraz prowadzący prosi uczniów, by zastanowili się w jakich przedmiotach codziennego użytku mogą znaleźć plastik – a więc przetworzoną ropę naftową. Na koniec krótkiej burzy mózgów pokazuje im infografikę „Kilka rzeczy, których nie wiesz o plastiku” i prosi uczniów o wypowiedzi: czy wiedzieli, że plastik jest tak powszechny, że jest obecny we właściwie we wszystkich miejscach na Ziemi gdzie obecny jest też człowiek, czy ich to zaskoczyło itp. Pyta uczniów czy według nich możliwe jest przeżycie przynajmniej jednego dnia bez korzystania z rzeczy zawierających plastik – prosi, by każdy zanotował w zeszycie swoje pomysły na Dzień Bez Plastiku.

 • Nauczyciel przedstawia uczniom podstawowe elementy myślenia wizualnego: ramki, sylwetki ludzi, ikonki i daje czas na poćwiczenie rysunków.

 • Następnym punktem zajęć jest stworzenie przez każdego ucznia infografiki z propozycją spędzenia Dnia Bez Plastiku – uczniowie tworzą swoje prace z wykorzystaniem myślenia wizualnego.

 • Zwieńczeniem zajęć może być wystawa prac uczniów w sali lekcyjnej lub na korytarzu szkolnym.


 

Poziom wiekowy

7-8 klasa szkoły podstawowej

W zaklętym kręgu” – rysnotka

 

 • Na początku zajęć nauczyciel prosi uczniów, by podali jak najwięcej skojarzeń z wyrażeniem „zaklęty krąg”, zwraca uwagę na ich pozytywny bądź negatywny wydźwięk, prosi o przykłady pojedynczych osób i całych społeczeństw tkwiących w takiej strukturze. Nauczyciel pyta uczniów czy łatwo jest się wyrwać z zaklętego kręgu i czy to w ogóle możliwe.

 • Teraz prowadzący pyta uczniów co jest potrzebne człowiekowi do życia i czeka przede wszystkim na odpowiedzi „woda” i „pożywienie”. Gdy padną, pyta ile osób w klasie lubi jeść plastik i pić wodę z plastikiem. W zależności od reakcji uczniów nauczyciel może żartobliwie lub całkiem na poważnie poinformować uczniów, że większość z nich przynajmniej kilka razy w życiu jadła i/lub piła plastik oraz że zdarzać się to będzie nam wszystkim coraz częściej.

 • Nauczyciel prezentuje uczniom rysnotkę „W zaklętym kręgu” omawiając z nimi problem krążenia w przyrodzie drobinek plastiku, które przez setki lat nie ulegną rozkładowi. Następnie prowadzący informuje klasę, że ich zadaniem będzie stworzenie własnych propozycji jak wyrwać się z tego zaklętego kręgu i zapisanie ich przy wykorzystaniu zasad myślenia wizualnego – a konkretnie metody wizualnego notowania (Sketchnoting/Visual Notetaking)
 • Prowadzący przedstawia uczniom podstawowe elementy myślenia wizualnego: ramki, sylwetki ludzi, ikonki i daje czas na poćwiczenie rysunków.
 • Uczniowie po krótkich warsztatach przygotowują własne notatki wizualne, a chętni prezentują je przed klasą. Mogą również udostępnić ją w formie elektronicznej np. na klasowej grupie FB. Byłby to wtedy przykład metody Peer learningu (Peer to peer education, uczenie rówieśnicze)

 

Poziom wiekowy

szkoła średnia (3 klasa gimnazjum, liceum, technikum)

“Plastik” – rysnotka

 

 • Zajęcia rozpoczynają się od napisania przez nauczyciela na środku tablicy słowa „plastik”. Prowadzący informuje uczniów, że podczas zajęć będą realizować dwa cele.

 • Pierwszym celem lekcji jest zebranie jak największej liczby informacji o plastiku: o jego produkcji, sposobach wykorzystania, wpływie na środowisko i życie ludzi w różnych częściach świata oraz o tym jak można zminimalizować szkody spowodowane nadmierną ilością plastiku i długim czasem jego rozkładu.

 • Drugim celem jest słowno-graficzne przedstawienie zebranych informacji NA JEDNEJ KARTCE w taki sposób, by łatwo było (nie wertując wielu stron) ujrzeć złożoną sieć zależności pomiędzy człowiekiem, zwierzętami i środowiskiem a produkcją, sposobami korzystania, recyklingiem oraz pozbywaniem się plastiku. Nauczyciel informuje uczniów, że przy tworzeniu takiej notatki będą korzystali z zasad myślenia wizualnego – a konkretnie metody wizualnego notowania (Sketchnoting/Visual Notetaking)

 • Prowadzący przedstawia uczniom podstawowe elementy myślenia wizualnego: ramki, sylwetki ludzi, ikonki i daje czas na poćwiczenie rysunków.

 • Kolejnym etapem zajęć jest zebranie informacji o plastiku – uczniowie mogą wówczas pracować w parach lub grupach. Można zachęcić uczniów, by do zdobywania informacji wykorzystali różne źródła: podręcznik, swoje telefony komórkowe, tablice edukacyjne znajdujące się w pracowni etc.

 • Teraz czas na pracę indywidualną – uczniowie wykonują samodzielnie swoją rysnotkę.

 • Nauczyciel pod koniec zajęć pyta uczniów kto chciałby zaprezentować swoją notatkę klasie, by zainspirować innych i nauczyć się czegoś nawzajem od siebie – osoby, które się zgłoszą mogą omówić swoją rysnotkę przy klasie, jak również udostępnić ją w formie elektronicznej np. na klasowej grupie FB. Byłby to wtedy przykład metody peer learningu (peer to peer education, uczenie rówieśnicze)