wrzesień 22, 2018

Jak mówić o Celach Zrównoważonego Rozwoju

Hits: 177

Instynktowna odpowiedź na wyżej wymienione pytanie brzmi: „z głową”. Z głową znaczy tak, aby nie zgubić sensu edukacji globalnej. Zainteresowanych czytelników odsyłam do wpisu zatytułowanego: „Czym jest edukacja globalna?” zawierającego propozycję trzech kryteriów decydujących o tym, czy mamy do czynienia z edukacją globalną. Uzupełniając te rozważania pragnę zwrócić Waszą uwagę na kilka zagadnień, które uważam za istotne w ramach przygotowania zajęć dotyczących Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Kluczem do ich wyboru była możliwość wzmacniania u odbiorców umiejętności definiowania problemów i analizy danych, interpretacji pojęć i krytycznego ich rozumienia, wzmacniania poczucia sprawczości oraz kształtowania trwałych postaw.

Geneza

Cele Zrównoważonego Rozwoju (CZR) nie są pierwszą tego typu inicjatywą zaproponowaną przez ONZ. Wcześniejsza, pod nazwą Milenijne Cele Rozwoju była realizowana w latach 2000-2015. Inspiracją do ciekawych dyskusji w ramach zajęć z edukacji globalnej może być porównanie celów przewidzianych na lata 2000-2015 i 2015-2030, ustalenie, które problemy powtarzają się i w jakim zakresie, a które są nowe. Warto także poświęcić trochę czasu na omówienie, na podstawie danych, co udało się osiągnąć przez pierwszych 15 lat partnerstwa na rzecz rozwoju.

Istota zrównoważonego rozwoju

Sens zrównoważonego rozwoju wyraża się w takim sposobie zaspokajania potrzeb, który nie zagraża możliwości zaspokajania potrzeb przez przyszłe pokolenia. Tym samym nauczanie o zrównoważonym rozwoju powinno obejmować wychowanie do odpowiedzialności za losy nie tylko swoje, ale i przyszłych mieszkańców planety poprzez odpowiedzialne gospodarowanie jej zasobami.

Pojęcie zrównoważonego rozwoju pojawiło się na długo przed Celami ONZ, a obecnie przeżywa swój renesans, często jednak jest nadużywane lub używane niezgodnie ze swoim znaczeniem. W ramach edukacji globalnej warto zwrócić uwagę, że Cele Zrównoważonego Rozwoju porządkują rozumienie tego pojęcia poprzez wskazanie czym zrównoważony rozwój jest, a czym nie jest. I tak na przykład wskazują w mniej lub bardziej bezpośredni sposób, że zrównoważony rozwój nie jest możliwy przy polityce prowęglowej, wojnach handlowych, uprzedmiatawianiu kobiet, czy braku dostępu do sprawiedliwości.

Działanie każdego z nas

Jednocześnie rozmowa o CRZ jest dobrym pretekstem do pokazania w jaki sposób zrównoważony rozwój może być osiągany poprzez realizację sześciu priorytetów: walkę z ubóstwem i brakiem równości, zapewnienie zdrowia, dostępu do wiedzy oraz praw kobiet i dzieci, budowanie stabilnej, niewykluczającej oraz przynoszącej realną zmianę ekonomii, zapewnienie bezpieczeństwa ekosystemów, promowanie bezpieczeństwa i pokoju oraz stabilnych instytucji, a także wzrost globalnej solidarności na rzecz zrównoważonego rozwoju. Choć priorytety te brzmią ambitnie, a ich adresatem są państwa członkowskie ONZ, to w ramach zajęć z edukacji globalnej warto skłaniać odbiorców do refleksji na temat ich osobistego zaangażowania na rzecz realizacji CZR. Najłatwiej to zrobić poprzez nawiązanie do 12 celu mówiącego o zrównoważonej konsumpcji i produkcji, ale sprawczość dzieci i młodzieży można też wzmacniać w oparciu o problematykę poruszaną w innych celach.